Ochrana údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O POUŽÍVÁNÍ VAŠICH ÚDAJŮ

Váš zájem o naši společnost nás velmi těší. Ochrana údajů má pro vedení společnosti Zeltverleih Mehlhose GmbH obzvláště vysokou prioritu. Používání internetových stránek společnosti Zeltverleih Mehlhose GmbH je možné bez uvedení osobních údajů. Pokud však chce subjekt údajů využívat speciální podnikové služby prostřednictvím našich webových stránek, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje pro ně právní základ, zpravidla získáme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými v dané zemi pro společnost Zeltverleih Mehlhose GmbH. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by naše společnost ráda informovala veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Subjekty údajů jsou dále informovány o svých právech prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Společnost Zeltverleih Mehlhose GmbH jako správce zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Přenosy dat přes internet však mohou mít vždy bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu nám může každý subjekt údajů poskytnout osobní údaje alternativními prostředky, například telefonicky.

1. definice

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Zeltverleih Mehlhose GmbH vychází z pojmů použitých evropskou směrnicí a nařízením tvůrce při vydání základního nařízení o ochraně osobních údajů (DS-GVO). Naše zásady ochrany osobních údajů by měly být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používané pojmy.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

(a) osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

(b) dotčená osoba

Subjektem údajů se rozumí každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje správce zpracovává.

c) Zpracování

Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji, ať již automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, archivace, ukládání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

(d) omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

e) Profilování

Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů, která spočívá v použití těchto osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo změny polohy.

f) Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajistí, že osobní údaje nebudou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

(g) správce nebo osoba odpovědná za zpracování

Správce nebo osoba odpovědná za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky takového zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho určení stanovena právem Unie nebo členského státu.

(h) Zpracovatelé

Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

i) Příjemce

Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje sděleny, ať už se jedná o třetí stranu, nebo ne. Za příjemce se však nepovažují orgány, které mohou získat osobní údaje v souvislosti s konkrétním pověřením k vyšetřování podle práva Unie nebo členského státu.

j) Třetí

Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje na přímou odpovědnost správce nebo zpracovatele.

k) Souhlas

Souhlasem se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní a informovaný projev vůle subjektu údajů ve formě prohlášení nebo jiného jednoznačného potvrzujícího aktu, kterým subjekt údajů vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

2. jméno a adresu správce

Odpovědnou osobou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších předpisů o ochraně osobních údajů je:

Půjčovna stanů Mehlhose GmbH
U lomu 10
02708 Kottmar OT Niedercunnersdorf
Německo
Tel.: (+49) 35875 60024
E-mail: contact(at)zeltverleih-mehlhose.de
Webové stránky: www.zeltverleih-mehlhose.de

3. soubory cookie

Internetové stránky společnosti Zeltverleih Mehlhose GmbH používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají do počítačového systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Mnoho webových stránek a serverů používá soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje takzvané ID souboru cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, podle kterého lze internetové stránky a servery přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, v němž byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webovým stránkám a serverům rozlišit individuální prohlížeč dotyčné osoby od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

Pomocí souborů cookie může společnost Zeltverleih Mehlhose GmbH poskytovat uživatelům těchto webových stránek uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.

Pomocí souboru cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat v zájmu uživatele. Cookies nám umožňují, jak již bylo zmíněno, rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webové stránky, která používá soubory cookie, nemusí při každé návštěvě webové stránky znovu zadávat své přístupové údaje, protože to provádí webová stránka a soubor cookie uložený v počítačovém systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku, prostřednictvím souboru cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami prostřednictvím vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče a trvale tak odmítnout nastavování souborů cookie. Již nastavené soubory cookie lze navíc kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení souborů cookie v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.

4. shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky společnosti Zeltverleih Mehlhose GmbH shromažďují řadu obecných údajů a informací pokaždé, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém vyvolá webové stránky. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do souborů protokolu serveru. Mohou být shromažďovány následující údaje: (1) typy a verze používaných prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webová stránka, ze které přistupující systém přistupuje na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) dílčí webové stránky, které jsou prostřednictvím přistupujícího systému na našich webových stránkách navštěvovány, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresu internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatele internetových služeb přistupujícího systému a (8) další podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací společnost Zeltverleih Mehlhose GmbH nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou potřebné spíše k (1) správnému poskytování obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a reklamy na nich, (3) zajištění trvalé funkčnosti našich informačních technologických systémů a technologie našich webových stránek a (4) poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení, které jsou nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Společnost Zeltverleih Mehlhose GmbH proto shromažďuje anonymní údaje a informace jednak pro statistické účely, jednak za účelem zvýšení ochrany a bezpečnosti údajů našeho podniku, abychom v konečném důsledku mohli zajistit optimální úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů. Anonymní údaje ze souborů protokolu serveru jsou ukládány odděleně od osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

5. jak nás kontaktovat prostřednictvím webových stránek

Webové stránky společnosti Zeltverleih Mehlhose GmbH obsahují na základě zákonných ustanovení informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší společností, jakož i přímou komunikaci s námi, což zahrnuje také obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje předané subjektem údajů se automaticky uloží. Tyto osobní údaje, které subjekt údajů správci dobrovolně poskytne, se uchovávají pro účely zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou předávány třetím stranám.

6. běžné mazání a blokování osobních údajů.

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo v případech, kdy to stanoví evropská směrnice a nařízení nebo jiný zákonodárce v právních předpisech, které se na správce vztahují.

Pokud účel uchovávání již není aktuální nebo pokud uplyne doba uchovávání stanovená evropskou směrnicí a nařízením nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje budou běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

7. práva subjektu údajů

a) Právo na potvrzení

Každý subjekt údajů má právo, které mu přiznává evropská směrnice a nařízení, získat od správce potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na potvrzení, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

b) Právo na informace

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo přiznané evropskou směrnicí a nařízením kdykoli bezplatně získat od správce informace o osobních údajích, které jsou o ní uchovávány, a kopii těchto informací. Evropská směrnice a nařízení dále přiznávají subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

 • účely zpracování
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména v případě příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizací.
 • pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria pro určení této doby.
 • existenci práva na opravu nebo výmaz osobních údajů, které se jich týkají, nebo na omezení zpracování ze strany správce, nebo práva vznést námitku proti takovému zpracování.
 • existenci práva na odvolání k dozorovému úřadu.
 • pokud osobní údaje nejsou získávány od subjektu údajů: Veškeré dostupné informace o původu údajů
 • existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, podle čl. 22 odst. 1 a 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace o použité logice a rozsahu a zamýšlených účincích takového zpracování na subjekt údajů.

Subjekt údajů má dále právo na přístup k tomu, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů rovněž právo získat informace o vhodných zárukách v souvislosti s předáním.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na přístup, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

c) Právo na opravu

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo požadovat neprodleně opravu nepřesných osobních údajů, které se jí týkají. Subjekt údajů má dále právo s ohledem na účely zpracování požádat o doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo požadovat od správce neprodlený výmaz osobních údajů, které se jí týkají, pokud je dán jeden z následujících důvodů a pokud zpracování není nezbytné:

 • Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro účely, pro které již nejsou potřebné.
 • Subjekt údajů odvolá svůj souhlas, na němž je zpracování založeno v souladu s čl. 6 odst. 2. 1 písm. a DS-GVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.
 • Subjekt údajů je v souladu s čl. 21 odst. 1 DS-GVO a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 DS-GVO. 2 DS-GVO vznést námitku proti zpracování.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Výmaz osobních údajů je nezbytný pro splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti se službami informační společnosti nabízenými podle čl. 8 odst. 1 shromážděný DS-GVO.

Pokud se uplatní některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o výmaz osobních údajů uložených společností Zeltverleih Mehlhose GmbH, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Zeltverleih Mehlhose GmbH zajistí, aby bylo žádosti o výmaz neprodleně vyhověno.

Pokud byly osobní údaje zveřejněny společností Zeltverleih Mehlhose GmbH a naše společnost je odpovědnou osobou podle čl. 17 odst. 1 DS-GVO vymazat osobní údaje, provede společnost Zeltverleih Mehlhose GmbH s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřená opatření, včetně technických opatření, aby informovala ostatní správce údajů, kteří zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že subjekt údajů požádal tyto ostatní správce údajů o vymazání všech odkazů na osobní údaje nebo jejich kopií či replikací, pokud není zpracování nezbytné. V jednotlivých případech zaměstnanci společnosti Zeltverleih Mehlhose GmbH zajistí provedení nezbytných kroků.

e) Právo na omezení zpracování

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo požadovat od správce omezení zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

 • Přesnost osobních údajů subjekt údajů napadne po dobu, která správci umožní přesnost osobních údajů ověřit.
 • Zpracování je nezákonné, subjekt údajů vznese námitku proti výmazu osobních údajů a místo toho požádá o omezení používání osobních údajů.
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování v souladu s čl. Čl. 21 odst. 1 GDPR a zatím není jasné, zda oprávněné důvody správce převažují nad důvody subjektu údajů.

Pokud je splněna některá z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení osobních údajů uložených společností Zeltverleih Mehlhose GmbH, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Zeltverleih Mehlhose GmbH zajistí omezení zpracování.

f) Právo na přenositelnost údajů

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo, které jí přiznává evropská směrnice a nařízení, získat osobní údaje, které se jí týkají a které subjekt údajů poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má rovněž právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by jí v tom správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 6. 1 písm. a DS-GVO nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DS-GVO nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí automatizovaně, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

Kromě toho může při uplatnění svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo na přímé předání osobních údajů od jednoho správce jinému správci, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných fyzických osob.

Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů se může subjekt údajů kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance společnosti Zeltverleih Mehlhose GmbH.

g) Právo vznést námitku

Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo, které jí přiznává evropská směrnice a tvůrce nařízení, kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se její konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se jí týká a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 směrnice. 1 písm. e) nebo f) nařízení o ochraně osobních údajů. To platí i pro profilování na základě těchto ustanovení.

Společnost Zeltverleih Mehlhose GmbH nebude v případě námitky osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud společnost Zeltverleih Mehlhose GmbH zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů zpracovávaných pro tento marketing. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud subjekt údajů vznese u společnosti Zeltverleih Mehlhose GmbH námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, společnost Zeltverleih Mehlhose GmbH již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Kromě toho má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které provádí společnost Zeltverleih Mehlhose GmbH pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů. 1 DS-GVO, ledaže je takové zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Pro uplatnění práva na námitku se může subjekt údajů obrátit přímo na kteréhokoli zaměstnance společnosti Zeltverleih Mehlhose GmbH nebo jiného zaměstnance. Subjekt údajů má rovněž možnost uplatnit své právo vznést námitku v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a to bez ohledu na směrnici 2002/58/ES, prostřednictvím automatizovaných postupů s využitím technických specifikací.

h) Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo, které jí přiznává evropská směrnice a nařízení, nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro ni právní účinky nebo se jí podobně významně dotýká, za předpokladu, že toto rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo (2) je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, a že toto právo stanoví vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů.

Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je učiněno s výslovným souhlasem subjektu údajů, provede společnost Zeltverleih Mehlhose GmbH vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, která zahrnují alespoň právo požádat o zásah subjektu údajů ze strany správce, vyjádřit svůj názor a napadnout rozhodnutí.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného rozhodování, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

i) Právo odvolat souhlas podle zákona o ochraně osobních údajů

Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má podle evropské směrnice a nařízení právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

8. ochrana údajů v žádostech a postup při podávání žádostí

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem vyřízení žádosti. Zpracování může probíhat také elektronicky. To platí zejména v případě, kdy žadatel zasílá správci příslušné dokumenty žádosti elektronicky, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách. Pokud správce údajů uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou předané údaje uloženy za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud správce s žadatelem neuzavře pracovní smlouvu, budou soubory žádosti automaticky vymazány dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud správce neodůvodní jiný postup. Dalším oprávněným zájmem v tomto smyslu je například povinnost poskytnout důkazy v řízení podle obecného zákona o rovném zacházení (AGG).

9. ustanovení o ochraně údajů při používání a uplatňování Facebooku

Správce má na těchto webových stránkách integrované součásti společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místo společenského setkávání provozované na internetu, online komunita, která obvykle umožňuje uživatelům komunikovat a komunikovat mezi sebou ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Facebook mimo jiné umožňuje uživatelům sociální sítě vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a navazovat kontakty prostřednictvím žádostí o přátelství.

Provozní společností Facebooku je Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Správcem osobních údajů v případě, že subjekt údajů žije mimo USA nebo Kanadu, je společnost Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje správce a na které je integrována komponenta Facebooku (zásuvný modul Facebooku), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky přinucen příslušnou komponentou Facebooku stáhnout reprezentaci příslušné komponenty Facebooku z Facebooku. Úplný přehled všech doplňků služby Facebook najdete na adrese https://developers.facebook.co… lze načíst. V rámci tohoto technického postupu získává Facebook informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Facebooku, Facebook rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštěvuje pokaždé, když subjekt údajů vyvolá naše webové stránky, a to po celou dobu pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace shromažďuje součást Facebooku a Facebook je přiřazuje k příslušnému účtu dotyčné osoby na Facebooku. Pokud subjekt údajů aktivuje jedno z tlačítek Facebooku integrovaných na našich webových stránkách, například tlačítko „To se mi líbí“, nebo pokud subjekt údajů napíše komentář, Facebook přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu subjektu údajů na Facebooku a uloží tyto osobní údaje.

Facebook vždy obdrží prostřednictvím komponenty Facebooku informaci, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů přihlášen na Facebooku současně s vyvoláním našich webových stránek; to se děje bez ohledu na to, zda subjekt údajů na komponentu Facebooku klikne, či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předávány Facebooku, může předávání zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu na Facebooku.

Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné společností Facebook, které lze nalézt na adrese https://de-de.facebook.com/abo… poskytuje informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Facebook. Vysvětluje také možnosti nastavení, které Facebook nabízí k ochraně soukromí subjektu údajů. Kromě toho jsou k dispozici různé aplikace, které umožňují potlačit přenos dat na Facebook. Takové aplikace může subjekt údajů použít k potlačení přenosu údajů na Facebook.

10. zásady ochrany osobních údajů týkající se používání a aplikace služby Google Analytics (s funkcí anonymizace).

Správce integroval na tyto webové stránky komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba pro analýzu webu. Analýza webu je sběr, shromažďování a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy mimo jiné shromažďuje údaje o tom, ze které webové stránky subjekt údajů na webovou stránku přišel (tzv. referrer), které podstránky webové stránky byly navštíveny nebo jak často a jak dlouho byla podstránka prohlížena. Analýza webu se používá především k optimalizaci webových stránek a k analýze nákladů a přínosů internetové reklamy.

Provozovatelem součásti Google Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Správce používá doplněk „_gat._anonymizeIp“ pro analýzu webu prostřednictvím služby Google Analytics. Prostřednictvím tohoto doplňku je IP adresa internetového připojení dotyčné osoby zkrácena a anonymizována společností Google, pokud je přístup na naše internetové stránky uskutečněn z členského státu Evropské unie nebo z jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat tok návštěvníků našich webových stránek. Společnost Google použije shromážděné údaje a informace za účelem vyhodnocování vašeho používání našich webových stránek, sestavování zpráv o činnosti webových stránek pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s činností webových stránek.

Služba Google Analytics ukládá soubor cookie do systému informačních technologií subjektu údajů. Co jsou soubory cookie, jsme již vysvětlili výše. Nastavením souboru cookie je společnosti Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Pokaždé, když subjekt údajů navštíví jednu z jednotlivých stránek těchto webových stránek provozovaných správcem údajů, na které je integrována komponenta Google Analytics, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky spuštěn příslušnou komponentou Google Analytics, aby předal údaje společnosti Google za účelem online analýzy. V rámci tohoto technického postupu společnost Google získává osobní údaje, jako je IP adresa dotyčné osoby, které používá mimo jiné ke sledování původu návštěvníků a kliknutí a následně k výpočtu provize.

Prostřednictvím souboru cookie se ukládají osobní údaje, například čas přístupu, místo, odkud byl přístup uskutečněn, a četnost návštěv subjektu údajů na našich webových stránkách. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení, které subjekt údajů používá, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu sdílet s třetími stranami.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo popsáno výše, prostřednictvím vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by také zabránilo společnosti Google nastavit soubor cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený službou Google Analytics kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má dále možnost vznést námitku proti shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics a souvisejících s používáním těchto webových stránek, jakož i proti zpracování těchto údajů společností Google a takovému zpracování zabránit. Za tímto účelem si subjekt údajů musí nainstalovat doplněk prohlížeče pod odkazem https://tools.google.com/dlpag… stáhnout a nainstalovat. Alternativně lze soubor cookie nastavit prostřednictvím tohoto odkazu: Deaktivujte službu Google Analytics. Tento doplněk prohlížeče, stejně jako náš odkaz, sděluje službě Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že do služby Google Analytics nesmí být přenášena žádná data a informace o návštěvách webových stránek. Společnost Google považuje instalaci doplňku prohlížeče za námitku. Pokud je systém informačních technologií subjektu údajů později smazán, naformátován nebo znovu nainstalován, musí subjekt údajů znovu nainstalovat doplněk prohlížeče, aby deaktivoval službu Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo deaktivován subjektem údajů nebo jinou osobou, která je pod jeho kontrolou, je možné doplněk prohlížeče znovu nainstalovat nebo aktivovat.

Další informace a platné zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.de/intl/de/… a pod http://www.google.com/analytic… lze načíst. Služba Google Analytics je k dispozici pod tímto odkazem https://www.google.com/intl/de… podrobněji vysvětleno.

11. zásady ochrany osobních údajů týkající se používání a používání služby Google+

Správce integroval tlačítko Google+ jako součást této webové stránky. Google+ je takzvaná sociální síť. Sociální síť je místo společenského setkávání provozované na internetu, online komunita, která obvykle umožňuje uživatelům komunikovat a komunikovat mezi sebou ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Google+ mimo jiné umožňuje uživatelům této sociální sítě vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a navazovat kontakty prostřednictvím žádostí o přátelství.

Provozovatelem služby Google+ je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje správce údajů a na které je integrováno tlačítko Google+, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky přinucen příslušným tlačítkem Google+ stáhnout zobrazení příslušného tlačítka Google+ od společnosti Google. V rámci tohoto technického postupu získává společnost Google informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil. Podrobnější informace o službě Google+ najdete na adrese https://developers.google.com/… k dispozici.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen do služby Google+, společnost Google rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštěvuje pokaždé, když subjekt údajů vyvolá naše webové stránky, a to po celou dobu pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace shromažďuje tlačítko Google+ a Google je přiřazuje k příslušnému účtu Google+ dané osoby.

Pokud subjekt údajů aktivuje jedno z tlačítek Google+ integrovaných na našich webových stránkách a odešle tak doporučení na Google+1, Google tyto informace spojí s osobním uživatelským účtem subjektu údajů na Google+ a uloží tyto osobní údaje. Google ukládá doporučení subjektu údajů na Google+1 a zveřejňuje je v souladu s podmínkami, které subjekt údajů v této souvislosti přijal. Doporučení Google+1 provedené subjektem údajů na těchto webových stránkách bude následně uloženo a zpracováno spolu s dalšími osobními údaji, jako je název účtu Google+1 používaného subjektem údajů a fotografie v něm uložená, v dalších službách Google, například ve výsledcích vyhledávače Google, v účtu Google subjektu údajů nebo na jiných místech, například na webových stránkách nebo v souvislosti s reklamou. Kromě toho je společnost Google schopna propojit návštěvu těchto webových stránek s dalšími osobními údaji uloženými společností Google. Společnost Google tyto osobní údaje zaznamenává také za účelem zlepšování nebo optimalizace různých služeb společnosti Google.

Google vždy obdrží prostřednictvím tlačítka Google+ informaci, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů v okamžiku vyvolání našich webových stránek současně přihlášen do Google+; to se děje bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne na tlačítko Google+, či nikoli.

Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly osobní údaje předávány společnosti Google, může takovému předávání zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu Google+.

Další informace a platná ustanovení společnosti Google o ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://www.google.de/intl/de/… lze získat přístup k těmto informacím. Další informace od společnosti Google o tlačítku Google+1 najdete na adrese https://developers.google.com/… najdete na adrese …

12. ustanovení o ochraně údajů při používání a uplatňování služby Google AdWords

Správce na těchto webových stránkách integroval službu Google AdWords. Google AdWords je internetová reklamní služba, která inzerentům umožňuje umisťovat reklamy jak do výsledků vyhledávače Google, tak do reklamní sítě Google. Služba Google AdWords umožňuje inzerentovi předem zadat určitá klíčová slova, pomocí kterých se reklama zobrazí ve výsledcích vyhledávače Google výhradně tehdy, když uživatel vyhledá ve vyhledávači výsledek vyhledávání odpovídající klíčovému slovu. V reklamní síti Google jsou reklamy rozesílány na tematicky relevantní webové stránky pomocí automatického algoritmu a v souladu s předem definovanými klíčovými slovy.

Provozovatelem služby Google AdWords je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem služby Google AdWords je propagovat naše webové stránky zobrazováním zájmově relevantní reklamy na webových stránkách společností třetích stran a ve výsledcích vyhledávání ve vyhledávači Google a zobrazovat reklamu třetích stran na našich webových stránkách.

Pokud subjekt údajů navštíví naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google, uloží společnost Google do systému informačních technologií subjektu údajů tzv. konverzní soubor cookie. Co jsou soubory cookie, jsme již vysvětlili výše. Konverzní soubor cookie ztrácí svou platnost po třiceti dnech a nepoužívá se k identifikaci dotyčné osoby. Pokud platnost souboru cookie ještě nevypršela, používá se konverzní soubor cookie ke sledování, zda byly na našich webových stránkách vyvolány určité podstránky, například nákupní košík systému online obchodu. Konverzní soubor cookie umožňuje nám i společnosti Google sledovat, zda subjekt údajů, který navštívil naše webové stránky prostřednictvím reklamy AdWords, uskutečnil prodej, tj. dokončil nebo zrušil nákup.

Údaje a informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie používá společnost Google k sestavování statistik návštěvnosti našich webových stránek. Tyto statistické údaje o návštěvách zase používáme k určení celkového počtu uživatelů, kteří na nás byli odkázáni prostřednictvím reklam AdWords, tj. k určení úspěšnosti či neúspěšnosti příslušné reklamy AdWords a k optimalizaci našich reklam AdWords do budoucna. Naše společnost ani ostatní inzerenti služby Google AdWords nedostávají od společnosti Google informace, na jejichž základě by bylo možné subjekt údajů identifikovat.

Pomocí konverzního souboru cookie se ukládají osobní údaje, například webové stránky, které dotyčná osoba navštívila. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení, které dotyčná osoba používá, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím technického procesu sdílet s třetími stranami.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo popsáno výše, prostřednictvím vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránilo společnosti Google v nastavení konverzního souboru cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený službou Google AdWords kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Kromě toho má subjekt údajů možnost vznést námitku proti zájmově orientované reklamě společnosti Google. Za tímto účelem musí subjekt údajů kliknout na odkaz z kteréhokoli internetového prohlížeče, který používá. www.google.de/settings/ads a proveďte v něm požadovaná nastavení.

Další informace a platná ustanovení společnosti Google o ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://www.google.de/intl/de/… lze získat přístup k těmto informacím.

13. zásady ochrany osobních údajů týkající se používání a používání služby Instagram

Správce integroval součásti služby Instagram na těchto webových stránkách. Instagram je služba, která se řadí mezi audiovizuální platformy a umožňuje uživatelům sdílet fotografie a videa a také tato data dále šířit na jiných sociálních sítích.

Provozovatelem služeb Instagram je společnost Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Pokaždé, když je vyvolána jedna z jednotlivých stránek těchto webových stránek provozovaných správcem údajů, na které je integrována komponenta Instagramu (tlačítko Insta), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky přinucen příslušnou komponentou Instagramu stáhnout zobrazení příslušné komponenty z Instagramu. V rámci tohoto technického postupu Instagram získává informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Instagramu, Instagram rozpozná, kterou konkrétní podstránku subjekt údajů navštěvuje pokaždé, když subjekt údajů vyvolá naše webové stránky, a to po celou dobu pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace shromažďuje součást Instagramu a Instagram je přiřazuje k příslušnému účtu Instagramu dotyčné osoby. Pokud subjekt údajů aktivuje jedno z tlačítek Instagramu integrovaných na našich webových stránkách, budou takto předané údaje a informace přiřazeny k osobnímu uživatelskému účtu Instagramu subjektu údajů a uloženy a zpracovány Instagramem.

Instagram vždy obdrží prostřednictvím komponenty Instagram informaci, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů v okamžiku vyvolání našich webových stránek současně přihlášen na Instagram; to se děje bez ohledu na to, zda subjekt údajů na komponentu Instagram klikne, či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předávány Instagramu, může předávání zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu na Instagramu.

Další informace a platné zásady ochrany osobních údajů společnosti Instagram naleznete na stránkách https://help.instagram.com/155… a https://www.instagram.com/abou… .

14. ustanovení o ochraně údajů při používání a uplatňování služby YouTube

Správce má na této webové stránce integrované součásti YouTube. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje vydavatelům videí bezplatně zveřejňovat videoklipy a ostatním uživatelům je bezplatně prohlížet, hodnotit a komentovat. YouTube umožňuje zveřejňovat všechny druhy videí, a proto jsou prostřednictvím internetového portálu přístupné kompletní filmové a televizní pořady, ale také hudební videa, upoutávky nebo videa vytvořená samotnými uživateli.

Provozní společností YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností Google Inc, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Pokaždé, když subjekt údajů navštíví jednu z jednotlivých stránek této webové stránky provozované správcem údajů, na které je integrována komponenta YouTube (video YouTube), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván příslušnou komponentou YouTube ke stažení zobrazení příslušné komponenty YouTube z YouTube. Další informace o YouTube najdete na adrese https://www.youtube.com/yt/abo… je k dispozici. V rámci tohoto technického postupu získávají YouTube a Google informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na YouTube, YouTube rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštěvuje, když je vyvolána podstránka obsahující video YouTube. Tyto informace shromažďují YouTube a Google a přiřazují je k příslušnému účtu YouTube dotyčné osoby.

YouTube a Google vždy obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informaci, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů přihlášen na YouTube současně s vyvoláním našich webových stránek; to se děje bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne na video na YouTube, či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předávány YouTube a Googlu, může předávání zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu YouTube.

Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné společností YouTube, které najdete na adrese https://www.google.de/intl/de/… poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společnostmi YouTube a Google.

14.2. Ustanovení o ochraně údajů o použití a využívání aplikace hotjar

Tyto webové stránky používají službu Hotjar. Poskytovatelem je společnost Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Evropa (webová stránka: https://www.hotjar.com).

Hotjar je nástroj pro analýzu chování uživatelů na těchto webových stránkách. Pomocí aplikace Hotjar můžeme mimo jiné zaznamenávat pohyby a kliknutí myši a rolovacího zařízení. Aplikace Hotjar také dokáže určit, jak dlouho jste ukazatelem myši nacházeli na určitém místě. Hotjar tyto informace využívá k vytváření tzv. tepelných map, které lze použít k určení, které oblasti webových stránek jsou návštěvníky nejoblíbenější.

Můžeme také zjistit, jak dlouho jste na stránce zůstali a kdy jste ji opustili. Můžeme také zjistit, v jakém okamžiku jste zrušili zadání v kontaktním formuláři (tzv. konverzní trychtýře).

Službu Hotjar lze také použít k získání přímé zpětné vazby od návštěvníků webových stránek. Tato funkce slouží ke zlepšení nabídky webových stránek provozovatele.

Hotjar používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy jeho chování (např. soubory cookie nebo použití otisků zařízení).

Použití tohoto analytického nástroje vychází z čl. 6 odst. 1 lit. f GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na analýze chování uživatelů za účelem optimalizace svých webových stránek i reklamy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas (např. souhlas s ukládáním souborů cookie), zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. 1 lit. a GDPR; souhlas lze kdykoli odvolat.

DEAKTIVOVAT Z HOTJAR
Pokud chcete deaktivovat shromažďování dat službou Hotjar, klikněte na následující odkaz a postupujte podle pokynů: https://www.hotjar.com/opt-out.

Upozorňujeme, že službu Hotjar je třeba deaktivovat pro každý prohlížeč nebo koncové zařízení zvlášť.

Další informace o společnosti Hotjar a shromažďovaných údajích naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Hotjar na následujícím odkazu: https://www.hotjar.com/privacy.

 

 

15. právní základ zpracování

Čl. 6 I písm. a DS-GVO slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, při kterých získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě operací zpracování, které jsou nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či protiplnění, je zpracování založeno na článku 6 I lit. b GDPR. Totéž platí pro operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud se na naši společnost vztahuje právní povinnost, na základě které je zpracování osobních údajů nezbytné, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl.6 I písm. c GDPR. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník v našich prostorách zranil a v důsledku toho by bylo třeba předat jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by se zpracování zakládalo na čl. 6 I písm. Zpracovatelské operace by nakonec mohly být založeny na čl. 6 I písm. f DS-GVO. Operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, jsou založeny na tomto právním základu, pokud je zpracování nezbytné k ochraně oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany, pokud nepřevažují zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů. Tyto operace zpracování jsme oprávněni provádět zejména proto, že je evropský zákonodárce výslovně zmínil. V tomto ohledu se domníval, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (47. bod odůvodnění, druhá věta GDPR).

16. oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 I písm. f DS-GVO je naším oprávněným zájmem provozování naší činnosti ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

17. doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány.

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí lhůty se příslušné údaje běžně vymažou, pokud již nejsou potřebné pro plnění nebo zahájení smlouvy.

18. zákonné nebo smluvní požadavky na poskytnutí osobních údajů; nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí osobních údajů.

Rádi bychom vás informovali, že poskytnutí osobních údajů je někdy vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních předpisů (např. informace o smluvním partnerovi).Někdy může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouva se subjektem údajů nemůže být uzavřena.Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec bude subjekt údajů v jednotlivých případech informovat o tom, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké by byly důsledky neposkytnutí osobních údajů.

19. existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.