Všeobecné obchodní podmínky pronájmu

Zde si můžete stáhnout naše smluvní podmínky ve formátu PDF.

1. rozsah použití

a. Následující všeobecné podmínky pronájmu se vztahují výhradně na všechny naše služby pronájmu, včetně budoucích služeb pronájmu. Rozporné podmínky vyžadují naše písemné potvrzení.
b. Tyto podmínky pronájmu se přiměřeně použijí na montážní a podobné služby.

2. odhad nákladů / uzavření smlouvy.

a. Naše cenové nabídky se mohou změnit bez předchozího upozornění; údaje o rozměrech, hmotnosti, nosnosti a dalších vlastnostech výrobku uvedené v cenových nabídkách a v přiložených dokumentech se stávají součástí smlouvy pouze tehdy, jsou-li uvedeny v potvrzení objednávky.

b. Smlouva nabývá účinnosti až potvrzením naší objednávky, v každém případě však převzetím předmětu pronájmu nájemcem.

c. V našem výpočtu předpokládáme, že naše práce může být provedena bez zpoždění. V případě zpoždění nese nájemce dodatečné náklady (pracovní doba, zvedací zařízení a noclehy).

4. staveniště / montáž

a. Nájemce je povinen na vlastní náklady zajistit, aby na staveništi nebyly žádné překážky, aby staveniště bylo průjezdné a aby bylo vhodné pro montáž a užívání pronajaté věci. Nájemce dále hradí náklady na elektrickou energii v budově, vysokozdvižné vozíky a zdvihací zařízení. To zahrnuje také všechny potřebné elektroinstalační práce vč. Elektické vedení dostatečných rozměrů a s pojistkami bez kolísání napětí k místům instalace jednotek zařízení, vč. nákladů na energii.

b. Pokud je podle našeho uvážení nutné přivolat našeho mistra a pomocníky nájemce, nese nájemce náklady a v případě potřeby přihlásí pomocníky u příslušného sdružení pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli.

5. termín montáže a zahájení pronájmu / vyšší moc / doprava

a. Dodržení termínu montáže a zahájení doby pronájmu je podmíněno konečným vyjasněním všech technických detailů a obdržením dalších dokumentů, úředních povolení, která musí nájemce získat, a dohodnuté zálohy. Datum montáže se považuje za dodržené, pokud nájemce obdržel oznámení o připravenosti k odeslání do jeho uplynutí, pokud nedojde ke zpoždění odeslání z důvodů, za které neseme odpovědnost. Za získání úředních povolení je odpovědný nájemce; udělení nebo zrušení těchto povolení nemá na smlouvu žádný vliv.

b. Válka, nepokoje, zákonné stávky, vládní opatření, nedostatek energie a surovin, dopravní a nevyhnutelné provozní poruchy, jakož i všechny ostatní případy vyšší moci (včetně těch, které postihují naše dodavatele) nás osvobozují od našich povinností plnění po dobu trvání poruchy a v rozsahu jejích účinků; to platí i v případě, že tyto případy způsobují trvalou nehospodárnost plnění transakce. V těchto případech můžeme od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit, aniž by nájemce měl nárok na náhradu škody.

c. Riziko přechází na nájemce, jakmile je pronajatá věc předána přepravní společnosti v našem skladu; to platí i v případě, že neseme náklady na přepravu a/nebo použijeme vlastní dopravní prostředek. Nájemce musí uzavřít dopravní nebo jiné pojištění. Povinnost nájemce nést riziko a náklady končí vrácením objektu do našeho skladu.

6. odpovědnost za pronájem

a. Nájemce může požadovat náhradu škody za porušení našich smluvních nebo zákonných povinností pouze v případě, že jsme se dopustili úmyslu nebo hrubé nedbalosti.

b. Odpovědnost za škodu na zdraví podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku a odpovědnost za absenci zaručených vlastností zůstává nedotčena.

c. Neručíme za věci vnesené nájemcem nebo třetími osobami; v tomto ohledu je povinností nájemce uzavřít pojištění proti vloupání, krádeži, požáru, vodě a podobným rizikům.

7. odpovědnost nájemce

a. Nájemce odpovídá za všechny změny, které jsou bez našeho souhlasu nepřípustné, poškození a zničení předmětu nájmu, pokud nejsou způsobeny neobvyklým opotřebením nebo vyšší mocí (viz bod 5 písm. b).

b. Nájemce proto odpovídá za jednání nebo opomenutí svých zaměstnanců nebo zástupců nebo jiných osob, které přijdou do styku s pronajatým předmětem v průběhu jeho zamýšleného užívání.

8. zvláštní povinnosti nájemce

Aniž jsou dotčeny ostatní smluvní a zákonné povinnosti, je nájemce povinen

a. zajistit okamžité odstranění sněhové zátěže ze střech.

b. přijmout veškerá přiměřená bezpečnostní opatření i v jiných případech vyšší moci.

c. a neprodleně nás informovat, pokud třetí strana uplatní práva k pronajaté věci.

d. v případě závazného pronájmu ohřívače zaplatit cenu pronájmu v plné výši. Před prvním použitím je také nutné provést instruktáž.

e. řádně užívat pronajatý předmět. O případném poškození bouřkou nebo zásahem vyšší moci musíme být neprodleně informováni. V tomto ohledu nebude v rámci případných výpadků výroby a přerušení práce z naší strany vyplácena žádná náhrada.

f. nést náklady na čekací dobu, údržbu a odstranění závad způsobených mechanickým poškozením, nesprávným provozem, výpadkem proudu způsobeným zákazníkem nebo znečištěním. Pronajímatel účtuje za montážní práce 30,00 eur netto za hodinu a 0,80 eur netto za kilometr.

9. podnájem

a. Jakýkoli podnájem nebo jiný převod užívání na třetí strany vyžaduje náš předchozí písemný souhlas.

b. V případě oprávněného nebo neoprávněného přenechání užívání nám nájemce tímto postupuje veškeré pohledávky, na které má nárok vůči uživateli na základě přenechacího vztahu; my toto postoupení přijímáme.

10. doba pronájmu

a Čistá doba pronájmu začíná dnem montáže a končí dnem demontáže předmětu pronájmu.

b. Není-li nájemní smlouva časově omezena, může ji nájemce i my vypovědět pouze s měsíční výpovědní lhůtou ke konci kalendářního měsíce.

11. různé

a. Pokud jsou jednotlivá ustanovení těchto Všeobecných podmínek pronájmu neplatná, nahradí se neplatné ustanovení ustanovením, které se co nejvíce blíží zamýšlenému hospodářskému účelu.

b. Místem plnění všech vzájemných závazků je Obercunnersdorf, bez ohledu na další dohody o dodacích a platebních podmínkách.

c. Místem příslušnosti je Niedercunnersdorf. Jsme však oprávněni podat žalobu i v sídle nájemce. V případě nájemních smluv s osobami, které nejsou obchodníky, se použijí zákonná ustanovení.

Místní soud Drážďany