Vyžádat nabídku

+42 0777 557 538

email hidden; JavaScript is required

Všeobecné obchodní podmínky pronájmu

1) Oblast platnosti

 1. Následující všeobecné podmínky pronájmu platí pro všechna naše – také budoucí – plnění v oblasti pronájmu výhradně. Obchodní podmínky, které jsou s nimi v rozporu, musí námi být písemně uznány.
 2. Tyto podmínky pronájmu platí přiměřeně také pro montáž a obdobné služby.

2) Nabídka uzavření smlouvy

 1. Naše nabídky jsou nezávazné. Údaje o rozměrech, hmotnosti, zatížitelnosti a jiných vlastnostech produktu, které jsou uvedeny v nabídkách a přiložených podkladech, se stávají jen tehdy součástí smlouvy, jsou-li uvedeny v potvrzení objednávky.
 2. Smlouva vzniká až naším potvrzením objednávky, každopádně však převzetím předmětu pronájmu nájemcem.
 3. V naší kalkulaci vycházíme z toho, že naši práci lze provést bez prodlev. V případě vzniku prodlení hradí nájemce vzniklé vícenáklady (pracovní hodiny, zvedací nářadí a ubytování)

3) Cena/platba

 1. Naše ceny jsou uváděny bez DPH v zákonné výši a s připočtením dalších nákladů a veřejných poplatků, zejména nákladů na obaly a přepravu, pojištění a nákladů na montáž.
 2. Pokud na základě zvláštní dohody přijímáme šeky nebo směnky, činíme tak pouze s výhradou skutečného plnění; případné poplatky za šeky a směnky jdou k tíži nájemce.
 3. V případě prodlení s platbou můžeme požadovat úroky z prodlení ve výši 4 % nad příslušnou diskontní sazbou banky Deutsche Bundesbank, přičemž tímto není dotčena naše možnost uplatnit vyšší škodu a možnost nájemce prokázat nám škodu nižší.
 4. Zásadní zhoršení ekonomických poměrů nájemce, nedoplatky a jiné odůvodněné pochybnosti o platební schopnosti nájemce nás opravňují odvolat sjednané platební lhůty – také u budoucích plnění – a nebo odstoupit od smlouvy.

4) Staveniště/montáž

 1. Nájemce zajistí – na své náklady – řádný prostor pro pracovníky, zajistí pojízdnost staveniště a také vhodnost pro montáž a používání předmětu pronájmu.
 2. Je-li dle našeho uvážení nezbytné přizvat našeho montážního mistra a pomocný personál nájemce, hradí nájemce tyto náklady a pomocníky musí případně ohlásit u příslušného profesního sdružení.

5) Termín montáže a začátek pronájmu/vyšší moc/přeprava

 1. Dodržení termínu montáže a začátku pronájmu předpokládá definitivní vyjasnění všech technických podrobností a doručení ostatních podkladů a úředních povolení, které má obstarat nájemce, a obdržení sjednané zálohy. Termín montáže je považován za dodržený, pokud nájemce do jeho uplynutí obdrží sdělení o připravenosti k odeslání, ledažeby se odeslání zpozdilo z důvodů, za které neseme odpovědnost. Opatření úředních povolení je věcí nájemce, jejich udělení nebo neudělení nemá vliv na smlouvu.
 2. Válka, povstání, legální opatření boje za práci, nařízení z vyšších míst, nedostatek energie a surovin, dopravní a nevyhnutelné provozní problémy a všechny ostatní případy vyšší moci (také u našich dodavatelů) nás zbavují naší povinnosti plnění, a to po dobu jejich trvání a v rozsahu jejich dopadů; to platí také tehdy, pokud je v těchto případech provedení obchodu trvale neekonomické. V těchto případech jsme oprávněni od smlouvy zcela nebo částečně odstoupit, aniž by nájemce měl nárok na náhradu škody.
 3. Riziko přechází na nájemce, jakmile byl předmět nájmu v našem skladu předán dopravní firmě; to platí také v případě, pokud hradíme náklady na přepravu nebo používáme vlastní přepravní prostředky. Za uzavření přepravního nebo jiného pojištění odpovídá nájemce. Povinnost nájemce nést riziko a hradit náklady končí s návratem předmětu nájmu do našeho skladu.

6) Odpovědnost pronajímatele

 1. Nájemce může náhradu škody za porušení našich smluvních nebo zákonných povinností požadovat pouze tehdy, pokud byla škoda způsobená z naší strany úmyslně nebo hrubou nedbalostí.
 2. Odpovědnost za škody na osobách podle zákona o odpovědnosti za produkt, a také odpovědnost za neexistenci přislíbených vlastností zůstává tímto nedotčena.
 3. Za přinesené věci nájemce nebo třetích osob neručíme. V tomto smyslu je věcí nájemce, aby uzavřel pojištění proti vloupání, krádeži, požáru, vodě a podobným rizikům.

7) Odpovědnost nájemce

 1. Nájemce odpovídá za všechny změny, které jsou bez našeho souhlasu nepřípustné, za poškození a zničení předmětu nájmu, ledažeby se tyto zakládaly na nezvyklém opotřebení nebo na vyšší moci (viz bod 5 písm. b).
 2. Stejně tak nájemce odpovídá za jednání nebo opomenutí svých zaměstnanců nebo pověřených osob, či jiných osob, které přijdou do kontaktu s předmětem nájmu v rámci jeho řádného používání.

8) Zvláštní povinnosti nájemce

Kromě svých ostatních smluvních a zákonných povinností musí nájemce

 1. zajistit okamžité odstranění případného sněhu ze střechy
 2. také v jiných případech vyšší moci přijmout veškerá smysluplná bezpečnostní opatření a
 3. neprodleně nás informovat, pokud třetí osoba uplatní práva k předmětu nájmu.

9) Druhotný pronájem

 1. Každý druhotný pronájem nebo jiné přenechání užívání třetím osobám námi musí být předem písemně schváleno.
 2. Pro případ oprávněného nebo neoprávněného přenechání užívání nám nájemce již nyní postupuje veškeré nároky, které mu z takovéhoto vztahu vůči uživateli vzniknou; toto postoupení přijímáme.

10) Doba pronájmu

 1. Čistá doba pronájmu začíná dnem montáže a končí dnem demontáže předmětu nájmu.
 2. Protože není stanovena lhůta, může být nájemní vztah nájemcem nebo námi vypovězen pouze při dodržení lhůty jednoho měsíce vždy ke konci kalendářního měsíce.

11) Ostatní

 1. Jsou-li některá ustanovení našich všeobecných podmínek pronájmu neúčinná, platí na místě neúčinného ustanovení takové ustanovení, které se nejvíce blíží zamýšlenému ekonomickému účelu.
 2. Místem plnění všech vzájemných povinností je nehledě na jiné dohody o dodacích a platebních podmínkách Niedercunnersdorf.
 3. Příslušným soudem je Niedercunnersdorf, jsme však kdykoliv oprávněni podat žalobu v místě sídla nájemce. V případě nájemních smluv s nepodnikateli platí zákonná ustanovení.

Okresní soud Dresden