Vyžádat nabídku

+42 0777 557 538

email hidden; JavaScript is required

Všechno důležité pro vaši ochranu
Všechno důležité pro vaši ochranu

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Velmi nás těší zájem o naši společnost. Ochrana údajů je pro vedení společnosti Zeltverleih Mehlhose GmbH velmi důležitá. Internetové stránky společnosti Zeltverleih Mehlhose GmbH lze v zásadě používat bez jakéhokoliv uvádění osobních údajů. Pokud subjekt údajů chce využít zvláštní služby naší společnosti prostřednictvím internetových stránek, je však možné, že k tomu bude zapotřebí zpracování osobních údajů. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje-li pro takovéto zpracování zákonný podklad, vyžadujeme obecně od subjektu údajů jeho souhlas.

Zpracování osobních údajů, například jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s nařízením o ochraně osobních údajů a v souladu se místními specifickými ustanoveními na ochranu údajů, platnými pro společnost Zeltverleih Mehlhose GmbH. Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů chce naše společnost informovat veřejnost o způsobu, rozsahu a účelu osobních údajů námi shromažďovaných, používaných a zpracovávaných. Dále toto prohlášení o ochraně osobních údajů informuje subjekty údajů o jejich právech.

Společnost Zeltverleih Mehlhose GmbH přijala jako správce údajů řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila pokud možno úplnou ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto internetových stránek. I přesto však může přenášení údajů s pomocí internetu vykazovat bezpečnostní mezery, takže absolutní ochranu nelze zaručit. Z tohoto důvodu má každý subjekt údajů možnost předat nám osobní údaje alternativními způsoby, například telefonicky.

1. Definice pojmů

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Zeltverleih Mehlhose GmbH vychází z pojmů, které použil tvůrce evropských směrnic a nařízení v obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Chceme, aby naše prohlášení o ochraně osobních údajů bylo jak pro naše zákazníky, tak i obchodní partnery snadno čitelné a srozumitelné. Abychom toho dosáhli, chtěli bychom nejprve vysvětlit používané pojmy.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné tyto pojmy:

a) Osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

b) Subjekt údajů

Subjektem údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údajů zpracovává správce údajů.

c) Zpracování

Zpracování je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

d) Omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

e) Profilování

Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

f) Pseudonymizace

Pseudonymizace je zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

g) Správce nebo správce údajů

Správce nebo správce údajů fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

h) Zpracovatel

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

i) Příjemce

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují.

j) Třetí strana

Třetí stranou je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

k) Souhlas

Souhlas subjektu údajů je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

2. Jméno, adresa, správce údajů

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, jiných zákonů na ochranu osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a jiných ustanovení, která mají povahu práva na ochranu osobních údajů je společnost:

Zeltverleih Mehlhose GmbH

Am Steinbruch 10

02708 Kottmar OT Niedercunnersdorf

Německo

Tel.: (+49) 35875 60024

E-mail: kontakt(at)zeltverleih-mehlhose.de

Internetové stránky: dev.zeltverleih-mehlhose.de

3. Cookies

Internetové stránky společnosti Zeltverleih Mehlhose GmbH používají cookies. Cookies jsou textové soubory, které se na Vašem počítači ukládají prostřednictvím internetového prohlížeče.

Cookies používá velký počet internetových stránek a serverů. Mnoho cookies obsahuje takzvané cookie-ID. Cookie-ID je jednoznačná charakteristika souboru cookie. Skládá se z řady znaků, které umožňují přiřadit internetové stránky a servery konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl cookie uložen. To umožňuje navštíveným internetovým stránkám a serverům, aby odlišily individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné cookies. Určitý internetový prohlížeč lze podle jednoznačného cookie-ID znovu rozpoznat a identifikovat.

Používáním Cookies může společnost Zeltverleih Mehlhose GmbH poskytovat uživatelům těchto internetových stránek uživatelsky přívětivější služby, které by bez použití Cookies nebyly možné.

S pomocí Cookies mohou být na našich internetových stránkách v zájmu uživatele optimalizovány informace a nabídky. Cookies nám umožňují, jak již bylo zmíněno, abychom znovu rozpoznali uživatele naší internetových stránek. Účelem tohoto opětovného rozpoznání je usnadnit uživatelům používání našich internetových stránek. Uživatelé internetové stránky, která používá cookies, například nemusí při každé návštěvě této internetové stránky znovu zadávat své přístupové údaje, protože tyto údaje jsou již převzaty z internetové stránky a z cookie uloženého v počítači uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v online-shopu. Online-shop si pamatuje výrobky, které uživatel uložil do virtuálního nákupního košíku za pomocí souboru cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zamezit uložení souboru cookie prostřednictvím naší internetové stránky, a sice s pomocí příslušného nastavení v používaném internetovém prohlížeči, a může tak trvale zabránit ukládání cookies. Dále mohou být již uložené cookies kdykoli pomocí internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů vymazány. To lze provést ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje ukládání cookies v používaném internetovém prohlížeči, je možné, že nebude mít k dispozici veškeré funkce našich internetových stránek.

4. Shromažďování všeobecných údajů a informací

Internetové stránky společnosti Zeltverleih Mehlhose GmbH shromažďují s každým otevřením internetových stránek subjektem údajů nebo automatizovaným systémem řadu všeobecných údajů a informací. Tyto všeobecné údaje a informace jsou ukládány do logovacího souboru serveru. Mohou být shromažďovány (1) používané typy a verze prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) internetová stránka, z které přistupující systém přichází na naši internetovou stránku (takzvaný referrer) (4) podstránky, které přistupující systém otvírá na našich internetových stránkách, (5) datum a čas přístupu k internetovým stránkám, (6) IP adresu, (7) poskytovatele internetových služeb přistupujícího systému a (8) jiné podobné údaje a informace, které slouží k odvrácení nebezpečí v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při používání těchto všeobecných údajů a informací společnost Zeltverleih Mehlhose GmbH zpětně nezískává informace o subjektu údajů. Tyto informace jsou zapotřebí spíše pro (1) správné zobrazování obsahů našich internetových stránek, (2) optimalizaci obsahů našich internetových stránek a reklamy na ně, (3) pro zajištění trvalé funkčnosti našich systémů informačních technologií a techniky našich internetových stránek a (4) v případě kybernetického útoku pro poskytnutí informací nezbytných pro trestní stíhání. Tyto údaje získávané společností Zeltverleih Mehlhose GmbH anonymně jsou tedy vyhodnocovány statisticky a zároveň s cílem zvýšit ochranu údajů a jejich bezpečnost v naší společnosti, abychom zajistili vysokou úroveň ochrany námi zpracovávaných osobních údajů. Anonymní data serverových logovacích souborů ukládáme odděleně od osobních údajů uvedených subjektem údajů.

5. Možnost kontaktování prostřednictvím internetových stránek

Internetové stránky společnosti Zeltverleih Mehlhose GmbH obsahují v souladu se zákonnými předpisy údaje, které umožňují rychle navázat elektronický kontakt s naší společností a přímo s námi komunikovat, což zahrnuje také všeobecnou adresu takzvané elektronické pošty (e-mailová adresa). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce e-mailem nebo pomocí kontaktního formuláře, osobní údaje poskytnuté subjektem údajů se automaticky uloží. Takovéto osobní údaje, které subjekt údajů předá správci údajů dobrovolně, jsou použity za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

6. Rutinní mazání a blokování osobních údajů

Správce údajů zpracovává osobní údaje subjektu údajů pouze v období, které je to zapotřebí pro dosažení účelu uložení a je-li to stanoveno v evropských směrnicích a nařízeních nebo v jiných zákonech a předpisech, jimž podléhá správce údajů.

Zanikne-li účel uložení nebo uplyne-li doba uložení stanovená evropskou směrnicí nebo nařízením nebo jiným zákonným předpisem, osobní údaje budou rutinně nebo v souladu se zákonnými předpisy zablokovány nebo vymazány.

7. Práva subjektu údajů

a) Právo na potvrzení

Každý subjekt údajů má právo, které mu přiznává evropský tvůrce směrnic a nařízení, získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Chce-li subjekt údajů toto právo využít, může se kdykoliv obrátit na zaměstnance správce údajů.

b) Právo na přístup k osobním údajů

  • Každý subjekt údajů, jehož osobní údaje jsou zpracovávány, má právo, které mu přiznává evropský tvůrce směrnic a nařízení, kdykoliv získat od správce bezplatný přístup k osobním údajům, které jsou o něm uloženy a obdržet kopii těchto údajů. Evropský tvůrce směrnic a nařízení dále přiznává subjektu údajů nárok přístup k těmto informacím:
  • účely zpracování
  • kategorie dotčených osobních údajů
  • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích
  • plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby
  • existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování
  • právo podat stížnost u dozorového úřadu
  • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů
  • skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
  • Dále má subjekt údajů právo na informaci o tom, zda jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Je-li tomu tak, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách. Chce-li subjekt údajů toto právo na přístup k osobním údajům využít, může se kdykoliv obrátit zaměstnance správce údajů.

c) Právo na opravu

Každý subjekt údajů, jehož se dotýká zpracování osobních údajů, má právo, které mu přiznává evropský tvůrce směrnic a nařízení, požadovat neprodlenou opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů dále právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Chce-li subjekt údajů toto právo na opravu osobních údajů využít, může se kdykoliv obrátit zaměstnance správce údajů.

d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Každý subjekt údajů, jehož se dotýká zpracování osobních údajů, má právo, které mu přiznává evropský tvůrce směrnic a nařízení, požadovat od správce údajů, aby bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů a pokud není zpracování nezbytné:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2;

osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;

osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1.

Pokud platí jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů požaduje vymazání osobních údajů uložených u společnosti Zeltverleih Mehlhose GmbH, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na zaměstnance správce údajů. Zaměstnanec společnosti Zeltverleih Mehlhose GmbH zajistí, aby žádosti o vymazání bylo neprodleně vyhověno. Jestliže společnost Zeltverleih Mehlhose GmbH osobní údaje zveřejnila a je povinna je podle článku 17 odstavce 1 GDPR vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace, není-li další zpracování zapotřebí. Zaměstnanec společnosti Zeltverleih Mehlhose GmbH v konkrétním případě zajistí nezbytné kroky.

e) Právo na omezení zpracování

Každý subjekt údajů, jehož se dotýká zpracování osobních údajů, má právo, které mu přiznává evropský tvůrce směrnic a nařízení, požadovat od správce omezení zpracování v kterýmkoliv z těchto případů:

subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;

zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;

správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Jedná-li se o některý z výše uvedených případů a subjekt údajů požaduje omezení osobních údajů uložených u společnosti Zeltverleih Mehlhose GmbH, může se obrátit na zaměstnance správce údajů. Zaměstnanec společnosti Zeltverleih Mehlhose GmbH zajistí omezení zpracování.

f) Právo na přenositelnost údajů

Každý subjekt údajů, jehož se dotýká zpracování osobních údajů, má právo, které mu přiznává evropský tvůrce směrnic a nařízení, získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Mimoto má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí automatizovaně, není-li zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Dále má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle článku 20 odstavce 1 GDPR právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné a nejsou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Pro uplatnění práva na přenositelnost dat se může subjekt údajů kdykoliv obrátit na zaměstnance společnosti Zeltverleih Mehlhose GmbH.

g) Právo vznést námitku

Každý subjekt údajů, jehož se dotýká zpracování osobních údajů, má právo, které mu přiznává evropský tvůrce směrnic a nařízení, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

Společnost Zeltverleih Mehlhose GmbH osobní údaje v případě námitky dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud společnost Zeltverleih Mehlhose GmbH zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese vůči společnosti Zeltverleih Mehlhose GmbH námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, pak již společnost Zeltverleih Mehlhose GmbH nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat. Zpracovává-li společnost Zeltverleih Mehlhose GmbH osobní údaje pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu. Pro uplatnění práva vznést námitku se může subjekt údajů obrátit přímo na každého zaměstnance společnosti Zeltverleih Mehlhose GmbH nebo jiného zaměstnance. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

h) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Každý subjekt údajů, jehož se dotýká zpracování osobních údajů, má právo, které mu přiznává evropský tvůrce směrnic a nařízení, nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, toto neplatí, pokud je rozhodnutí (1) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů, nebo (2) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo (3) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Je-li rozhodnutí (1) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem nebo (2) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, přijme společnost Zeltverleih Mehlhose GmbH přiměřená opatření, pro zajištění práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, mezi něž patří alespoň právo na lidský zásah ze strany správce, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout rozhodnutí.

Chce-li subjekt údajů uplatnit práva týkající se automatizovaného rozhodování, může se kdykoliv obrátit na zaměstnance správce údajů.

i) Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Každý subjekt údajů, jehož se dotýká zpracování osobních údajů, má právo, které mu přiznává evropský tvůrce směrnic a nařízení, kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

Chce-li subjekt údajů uplatnit právo na odvolání souhlasu, může se kdykoliv obrátit na zaměstnance správce údajů.

8. Ochrana údajů u uchazečů o práci a v přijímacím řízení

Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazeče o zaměstnání za účelem realizace přijímacího řízení. Zpracování lze provádět také elektronickou cestou, a to zejména v tom případě, pokud uchazeč zašle správci příslušné podklady elektronickou cestou, například e-mailem nebo prostřednictvím internetového formuláře integrovaného do internetových stránek. Uzavře-li správce s některým z uchazečů pracovní smlouvu, budou údaje poskytnuté za účelem vyřízení zaměstnaneckého poměru uloženy v souladu se zákonnými předpisy. Pokud správce s uchazečem pracovní smlouvu neuzavře, jeho podklady budou automaticky vymazány dva měsíce po sdělení rozhodnutí o odmítnutí, nebrání-li vymazání jiné oprávněné zájmy správce. Jiným oprávněným zájmem v tomto smyslu je například důkazní povinnost v řízení vedeném podle všeobecného zákona o rovném zacházení (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, AGG).

9. Ustanovení na ochranu osobních údajů při používání Facebooku

Správce integroval do těchto internetových stránek zásuvné moduly společnosti Facebook. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místo schůzek provozované na internetu, online komunita, která svým uživatelům zpravidla umožňuje vzájemně komunikovat a vstupovat do interakce ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo internetové komunitě umožňuje prezentovat osobní nebo firemní informace. Facebook umožňuje uživatelům mimo jiné vytváření soukromých profilů, nahrávání fotografií a propojování pomocí žádostí o přátelství.

Provozovatelem Facebooku je společnost Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Správcem údajů je v případě, že subjekt údajů žije mimo USA nebo Kanadu, společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Při každém otevření jednotlivých stránek této internetové prezentace, kterou provozuje správce a v níž je integrována facebooková komponenta (zásuvný modul Facebooku), obdrží internetový prohlížeč na informačně technologickém systému subjektu údajů od zásuvného modulu Facebooku automaticky pokyn, aby stáhnul obrázek příslušného zásuvného modulu Facebooku. Celkový přehled všech zásuvných modulů je dostupný na https: / / developers .facebook.co... V rámci tohoto technického procesu se Facebook dozví o tom, jakou konkrétní podstránku naší internetové prezentace subjekt údajů navštívil.

Je-li subjekt údajů současně přihlášen na Facebooku, pak Facebook při každém otevření našich internetových stránek subjektem údajů a během celé doby jeho pobytu na našich internetových stránkách rozpozná, kterou konkrétní podstránku naší internetové prezentace subjekt údajů navštívil. Zásuvný modul Facebooku tyto informace shromažďuje a Facebook je přiřadí k příslušnému facebookovému účtu subjektu údajů. Klikne-li subjekt údajů na některé facebookové tlačítko integrované do našich internetových stránek, například na tlačítko „Líbí se mi“, nebo napíše-li subjekt údajů komentář, Facebook tuto informaci přiřadí k osobnímu facebookovému uživatelskému účtu subjektu údajů a uloží tyto osobní údaje.

Prostřednictvím zásuvného modulu Facebook obdrží informace o tom, že subjekt údajů navštívil naše internetové stránky vždy tehdy, když je subjekt údajů v okamžiku otevření našich internetových stránek zároveň přihlášen na Facebooku. K tomu dochází nezávisle na tom, zda subjekt údajů na zásuvný modul Facebooku klikne či nikoliv. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby tato informace byla Facebooku předávána, může přenosu této informace zabránit tím, že se před otevřením našich internetových stránek od svého facebookového účtu odhlásí.

Směrnice o ochraně osobních údajů zveřejněná Facebookem, která je dostupná na https ://de-de.facebook.com/abo..., obsahuje informace o shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů ze strany Facebooku. Dále je zde vysvětleno, jaké možnosti nastavení nabízí Facebook k ochraně soukromí subjektu údajů. Také jsou zde k dispozici různé aplikace, které umožňují zakázat předávání údajů Facebooku. Takovéto aplikace může subjekt údajů použít, aby zabránil předávání údajů Facebooku.

10. Ustanovení na ochranu osobních údajů týkající se používání Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Správce údajů integroval do těchto internetových stránek komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba webové analýzy. Webová analýza je shromažďování, sběr a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků internetových stránek. Služba webové analýzy shromažďuje mimo jiné informace o tom, z jaké internetové stránky subjekt údajů na internetovou stránku přišel (tzv. referrer), jaké podstránky internetové prezentace navštívil a jak často a jak dlouho si podstránku prohlížel. Webová analýza se používá převážně na optimalizaci internetových stránek a k analýze efektivity nákladů na internetovou reklamu.

Provozovatelem komponenty Google Analytics je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Správce údajů používá pro webovou analýzu prostřednictvím Google Analytics doplněk "_gat._anonymizeIp". S pomocí tohoto doplňku Google zkrátí a anonymizuje IP adresu internetového připojení subjektu údajů, pokud jsou naše internetové stránky otevřeny v některém členském státu Evropské unie nebo v jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru

Účelem komponenty je analýza návštěvnických proudů na našich internetových stránkách. Google používá získané údaje a informace mimo jiné k tomu, aby vyhodnocoval používání našich internetových stránek za účelem vytváření online reportů týkajících se aktivit na našich internetových stránkách a aby poskytoval další služby v souvislosti s používáním našich internetových stránek.

Google Analytics používá cookie na informačně technologickém systému subjektu údajů. Co jsou cookies, jsme objasnili již výše. Uložení cookies umožní společnosti Google analyzovat používání našich internetových stránek. Při každém otevření některé z podstránek této internetové prezentace, kterou provozuje správce údajů a do níž je integrována komponenta Google Analytics, obdrží internetový prohlížeč na informačně technologickém systému subjektu údajů od příslušné komponenty Google Analytics automaticky pokyn k přenosu údajů do společnosti Google za účelem online analýzy. V rámci tohoto technického procesu Google získá osobní údaje, jako je IP adresa subjektu údajů, která může společnosti Google sloužit mimo jiné k tomu, aby zjistila původ návštěvníka a kliknutí a následně umožnila vyúčtování provizí.

S pomocí cookies jsou ukládány osobní údaje, například čas přístupu, místo, z nějž byl přístup učiněn a četnost návštěv našich internetových stránek subjektem údajů. Při každé návštěvě našich internetových stránek jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení používaného subjektem údajů, přenášeny do společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje Google v USA ukládá. Google tyto osobní údaje získané technickým postupem za určitých okolností předá třetím osobám.

Subjekt údajů může uložení cookies našimi internetovými stránkami, jak jsme popsali výše, kdykoliv zamezit příslušným nastavením internetového prohlížeče a tak trvale odmítnout ukládání cookies. Takovéto nastavení internetového prohlížeče by také zamezilo tomu, že Google uloží cookie na informačně technologickém systému subjektu údajů. Navíc lze cookie, který byl uložen přes Google Analytics, kdykoliv pomocí internetového prohlížeče a jiných softwarových programů vymazat.

Dále má subjekt údajů možnost odmítnout shromažďování údajů generovaných pomocí Google Analytics a vztahujících se k používání těchto internetových stránek a také zpracování těchto údajů společností Google a tímto způsobem mu zamezit. Za tímto účelem musí subjekt údajů stáhnout a instalovat doplněk prohlížeče na odkazu https://tool s.google.com/dlpag... . Alternativně lze cookie nastavit pomocí tohoto odkazu: Deaktivovat Google Analytics. Tento doplněk internetového prohlížeče i uvedený odkaz prostřednictvím JavaScriptu sdělí Google Analytics, že internetové stránky nesmí do Google Analytics přenášet žádné údaje a informace o návštěvnících. Instalaci tohoto doplňku Google vyhodnocuje jako námitku. Je-li informačně technologický systém subjektu údajů později vymazán, přeformátován nebo nově instalován, musí subjekt údajů doplněk internetového prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics instalovat znovu. Pokud subjekt údajů nebo jiná osoba, kterou lze přiřadit do sféry jejího vlivu, doplněk internetového prohlížeče odinstaluje nebo deaktivuje, lze doplněk instalovat znovu nebo jeji znovu aktivovat.

Další informace a platná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google jsou dostupné na https://www.google.de/intl/de/... a na http://www.google.com/analytic.... Služba Google Analytics je přesněji objasněna zde https://www.google.com/intl/de... .

11. Ustanovení na ochranu osobních údajů při používání Google+

Správce údajů integroval na těchto internetových stránkách komponentu Google+. Google+ je takzvaná sociální síť. Sociální síť je místo schůzek provozované na internetu, online komunita, která svým uživatelům zpravidla umožňuje vzájemně komunikovat a vstupovat do interakce ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo internetové komunitě umožňuje prezentovat osobní nebo firemní informace. Google+ umožňuje uživatelům mimo jiné vytváření soukromých profilů, nahrávání fotografií a propojování pomocí žádostí o přátelství.

Provozovatelem Google+ je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Při každém otevření některé z podstránek této internetové prezentace, kterou provozuje správce údajů a do níž je integrováno tlačítko Google+, obdrží internetový prohlížeč na informačně technologickém systému subjektu údajů od příslušného tlačítka Google+ automaticky pokyn ke stažení obrázku příslušného tlačítka Google+ od Google. V rámci tohoto technického procesu se Google dozví o tom, kterou konkrétní podstránku naší internetové prezentace subjekt údajů navštívil. Podrobnější informace o Google+ jsou k dispozici na https:// developers.google.com/... .

Je-li subjekt údajů současně přihlášen na Google+, pak Google při každém otevření našich internetových stránek subjektem údajů a během celé doby jeho pobytu na našich internetových stránkách rozpozná, kterou konkrétní podstránku naší internetové prezentace subjekt údajů navštívil. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím tlačítka Google+ a Google je přiřadí příslušnému účtu subjektu údajů na Google.

Klikne-li subjekt údajů na některé z tlačítek Google+ integrované na našich internetových stránkách a udělí tak Google+1 doporučení, pak Google přiřadí tuto informaci osobnímu uživatelskému účtu Google+ subjektu údajů a tyto osobní údaje uloží. Google uloží doporučení Google+1 subjektu údajů a zveřejní jej v souladu s podmínkami, které subjekt údajů odsouhlasil. Doporučení Google+1 udělené subjektem údajů na těchto internetových stránkách je pak následně uloženo a zpracováváno společně s jinými osobními údaji, jako je název účtu Google+1 užívaného subjektem údajů a fotografie uložená u tohoto účtu v jiných službách Google, například ve výsledcích vyhledávání vyhledávače Google, na Google účtu subjektu údajů nebo na jiných místech, například na internetových stránkách nebo v souvislosti s reklamními inzeráty. Dále je Google schopen propojit návštěvu této internetové stránky s jinými osobními údaji uloženými u Google. Google tyto osobní informace zaznamenává také za účelem dalšího zlepšování nebo optimalizace nejrůznějších služeb Google.

Google obdrží prostřednictvím tlačítka Google+ informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naše internetové stránky, vždy tehdy, když je subjekt údajů v okamžiku otevření našich internetových stránek současně přihlášen u Google+; k tomu dochází nezávisle na tom, zda dotčená osoba klikne na tlačítko Google+ nebo nikoliv.

Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby tato informace byla společnosti Google předávána, může přenosu této informace zabránit tím, že se před otevřením našich internetových stránek od svého účtu Google+ odhlásí.

Další informace a platná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google jsou dostupné na https://www.google.de/intl/de/. Další informace od Google týkající se tlačítka Google+1 jsou dostupné na https://developers.google.com/....

12. Ustanovení na ochranu osobních údajů při používání Google AdWords

Správce údajů integroval na těchto internetových stránkách Google AdWords. Google AdWords je služba internetové reklamy, která inzerentovi umožňuje uveřejňovat jak reklamu ve výsledcích vyhledávání vyhledávače Google, tak i v reklamní síti Google. Google AdWords umožňuje inzerentovi zvolit předem klíčová slova, s jejichž pomocí se reklama ve výsledcích vyhledávání Google zobrazí výhradně tehdy, pokud uživatel zadá do vyhledávače takovéto klíčové slovo. V reklamní síti Google se reklamy zobrazují s pomocí automatického algoritmu a při zohlednění předtím zvolených klíčových slov na tematicky relevantních internetových stránkách.

Provozovatelem služeb Google AdWords je společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Účelem Google AdWords je propagování našich internetových stránek zobrazováním relevantní reklamy na internetových stránkách dalších společností a ve výsledcích vyhledávání vyhledávače Google a zobrazování cizí reklamy na našich internetových stránkách.

Dostane-li se subjekt údajů na naše internetové stránky přes reklamu na Google, uloží Google na informačně technologickém systému subjektu údajů takzvaný „Conversion-Cookie“. Co jsou cookies, jsme objasnili již výše. Conversion-Cookie platí pouze třicet dní a neslouží k identifikaci subjektu údajů. S pomocí Conversion-Cookie se po dobu jeho platnosti zjišťuje, zda byly otevřeny určité podstránky, například nákupní košík v online shopu, na naší internetové prezentaci. Díky Conversion-Cookie zjistíme jak my, tak i Google, zda subjekt údajů, který se na naše internetové stránky dostal z reklamy AdWords, vygeneroval obrat, tedy zda zakoupil zboží, nebo zda stránku opustil.

Údaje a informace získané používáním Conversion-Cookie používá Google pro vytváření statistik návštěvnosti našich internetových stránek. Tyto statistiky návštěvnosti zase používáme my k tomu, abychom zjistili celkový počet uživatelů, kteří se k nám dostanou prostřednictvím reklamy AdWords, tedy abychom zjistili úspěšnost či neúspěšnost příslušné AdWords reklamy a abychom naše AdWords reklamy optimalizovali do budoucnosti. Naše firma ani jiní reklamní zákazníci služby Google AdWords nedostávají informace od Google, s jejichž pomocí by bylo možno identifikovat subjekt údajů.

S pomocí Conversion-Cookies jsou ukládány osobní údaje, například internetové stránky navštívené subjektem údajů. Při každé návštěvě našich internetových stránek jsou tedy osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení používaného subjektem údajů, přenášeny do společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje Google v USA ukládá. Google tyto osobní údaje získané technickým postupem za určitých okolností předá třetím osobám.

Subjekt údajů může uložení cookies našimi internetovými stránkami, jak jsme popsali výše, kdykoliv zamezit příslušným nastavením internetového prohlížeče a tak trvale odmítnout ukládání cookies. Takovéto nastavení internetového prohlížeče by také zamezilo tomu, že Google uloží Conversion-Cookie na informačně technologickém systému subjektu údajů. Navíc lze cookie, který byl uložen přes Google AdWords, kdykoliv pomocí internetového prohlížeče a jiných softwarových programů vymazat.

Subjekt údajů má navíc možnost zakázat zobrazování reklamy podle zájmu uživatele. Subjekt údajů musí za tímto účelem z každého internetového prohlížeče, který používá, kliknout na odkaz www.google.de/settings/ads a provést zde požadovaná nastavení.

Další informace a platná ustanovení o ochraně údajů společnosti Google jsou dostupné na https://www.google.de/intl/de/.

13. Ustanovení na ochranu osobních údajů při používání Instagramu

Správce údajů integroval na těchto internetových stránkách zásuvný modul služby Instagram. Instagram je služba, kterou lze označit jako audiovizuální platformu a která uživatelům umožňuje sdílení fotografií a videí a navíc další šíření takovýchto údajů na jiných sociálních sítích.

Provozovatelem služeb Instagramu je společnost LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Při každém otevření některé z podstránek této internetové prezentace, kterou provozuje správce údajů a do níž je integrován zásuvný modul Instagram (tlačítko Insta), obdrží internetový prohlížeč na informačně technologickém systému subjektu údajů od příslušného zásuvného modulu Instagram automaticky pokyn ke stažení obrázku příslušného zásuvného modulu Instagram. V rámci tohoto technického procesu se Instagram dozví o tom, kterou konkrétní podstránku naší internetové prezentace subjekt údajů navštívil.

Je-li subjekt údajů současně přihlášen na Instagram, pak Instagram při každém otevření našich internetových stránek subjektem údajů a během celé doby jeho pobytu na našich internetových stránkách rozpozná, kterou konkrétní podstránku subjekt údajů navštívil. Tyto informace jsou shromažďovány zásuvným modulem Instagram a Instagram je přiřadí příslušnému instagramovému účtu subjektu údajů. Klikne-li subjekt údaj na tlačítko Instagramu integrované na našich internetových stránkách, jsou údaje a informace takto přenášené přiřazeny osobnímu instagramovému uživatelskému účtu subjektu údajů a Instagramem uloženy a zpracovány.

Instagram obdrží prostřednictvím zásuvného modulu Instagram informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naše internetové stránky, vždy tehdy, když je subjekt údajů v okamžiku otevření našich internetových stránek současně přihlášen na Instagramu; k tomu dochází nezávisle na tom, zda dotčená osoba klikne na zásuvný model Instagram či nikoliv. Pokud si subjekt údajů takovéto přenášení těchto informací do společnosti Instagram nepřeje, může tomuto přenosu zabránit tím, že se před otevřením našich internetových stránek od svého instagramového účtu odhlásí.

Další informace a platná ustanovení na ochranu údajů společnosti Instagram naleznete na https://help.instagram.com/155... a https://www.instagram.com/abou... .

14. Ustanovení na ochranu osobních údajů při používání YouTube

Správce údajů integroval na těchto internetových stránkách zásuvný modul služby YouTube. YouTube je internetový portál, který umožňuje tvůrcům videí bezplatné uveřejňování videoklipů a ostatním uživatelům také bezplatné sledování, hodnocení a komentování těchto videoklipů. YouTube umožňuje uveřejňování všech druhů videí, proto lze na tomto internetovém portálu sledovat kompletní filmy nebo televizní vysílání, ale také hudební videa, trailery nebo videa vyrobená přímo uživateli.

Provozovatelem portálu YouTube je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Společnost YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Při každém otevření některé z podstránek této internetové prezentace, kterou provozuje správce údajů a do níž je integrován zásuvný modul YouTube (video YouTube), obdrží internetový prohlížeč na informačně technologickém systému subjektu údajů od příslušného zásuvného modulu YouTube automaticky pokyn ke stažení obrázku příslušného zásuvného modulu YouTube. Další informace o YouTube jsou k dispozici na https://www.youtube.com/yt/abo... . V rámci tohoto technického procesu se YouTube a Google dozví o tom, kterou konkrétní podstránku naší internetové prezentace subjekt údajů navštívil.

Je-li subjekt údajů současně přihlášen na YouTube, pak po otevření podstránky, která obsahuje YouTube video, YouTube rozpozná, kterou konkrétní podstránku naší internetové prezentace subjekt údajů navštívil. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím společnostmi YouTube a Google a přiřazeny příslušnému YouTube účtu subjektu údajů.

YouTube a Google obdrží prostřednictvím zásuvného modulu YouTube informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naše internetové stránky, vždy tehdy, když je subjekt údajů v okamžiku otevření našich internetových stránek současně přihlášen na YouTube; k tomu dochází nezávisle na tom, zda dotčená osoba klikne na YouTube video či nikoliv. Pokud si subjekt údajů takovéto přenášení těchto informací do společnosti YouTube a Google nepřeje, může tomuto přenosu zabránit tím, že se před otevřením našich internetových stránek od svého YouTube účtu odhlásí.

Ustanovení na ochranu údajů zveřejněné společností YouTube, které jsou dostupné na https:/ / www.google.de/intl/ de/.., nabízí informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společnostmi YouTube a Google.

15. Právní základ pro zpracování údajů

Článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR je pro naši společnost právním základem pro zpracování údajů, u nichž vyžadujeme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné k naplnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je to například u procesů nezbytných pro dodání zboží nebo poskytování jiných plnění nebo protiplnění, pak se zpracování údajů opírá o článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR. To samé platí také pro způsoby zpracování, které jsou nezbytné pro realizaci opatření přijatých před uzavřením smlouvy, například v případě poptávek týkajících se našich výrobků nebo služeb. Podléhá-li naše společnost právní povinnosti, z níž vyplývá nutnost zpracování osobních údajů, jako je například plnění daňových povinností, pak se zpracování údajů zakládá na článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR. V ojedinělých případech by zpracování osobních údajů mohlo být nezbytné na ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Bylo by tomu tak například tehdy, pokud by došlo ke zranění návštěvníka v našem závodu a v důsledku toho bychom museli lékaři, nemocnici nebo jiné třetí osobě sdělit jeho jméno, stáří, údaje o zdravotní pojišťovně nebo jiné životně důležité informace. Pak by se zpracování zakládalo na článku 6 odst. 1 písm. d) GDPR. A konečně by se zpracování mohlo zakládat na článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. O tento právní základ se opírají ty druhy zpracování údajů, na něž se nevztahuje žádný z výše uvedených důvodů, pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů. Takovéto způsoby zpracování jsou povoleny zejména proto, že jsou evropským zákonodárcem zvlášť uváděny. Ten byl v tomto směru toho názoru, že oprávněný zájem by mohl být dán v situaci, kdy je subjekt údajů zákazníkem správce (47. bod odůvodnění, druhá věta GDPR).

16. Oprávněné zájmy správce nebo třetí osoby na zpracování

Je-li zpracování osobních údajů založeno na článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pak je našim oprávněným zájmem realizace naší obchodní činnosti ku prospěchu našich zaměstnanců a našich vlastníků.

17. Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy

Kritériem doby uložení osobních údajů je příslušná zákonná lhůta pro uložení. Po uplynutí této lhůty jsou příslušné údaje rutinně vymazány, nejsou-li již zapotřebí ke splnění smlouvy nebo navázání obchodu.

18. Zákonná nebo smluvní ustanovení o poskytování osobních údajů; nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky jejich neposkytnutí

Upozorňujeme na skutečnost, že poskytování osobních údajů je zčásti předepsáno zákonem (např. daňové zákony) nebo může vyplývat ze smluvních ujednání (např. údaje o smluvním partnerovi). Kromě toho může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které my musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavírá smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že by smlouvu nebylo možno s dotčenou osobu uzavřít. Před poskytnutím osobních údajů dotčenou osobou se musí dotčená osoba obrátit na některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec v konkrétním případě dotčené osobě vysvětlí, zda je poskytnutí osobních údajů předepsáno zákonem či smlouvou nebo zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost k poskytnutí osobních údajů a jaké důsledky by neposkytnutí osobních údajů mělo.

19. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná firma nepoužíváme postupy automatizovaného rozhodování nebo profilingu.